Darmowa dostawa od 149,90 zł
Menu Menu
Szukaj
Szukaj Szukaj
Konto

Konto

Ulubione

Ulubione

0

Twój koszyk

0 PLN

Koszyk
0

Twój doradca: 697121324

Menu Menu
Producent odpowiedników perfum Mooye
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Szukaj Szukaj
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Reklamacje

Formularz Reklamacji Towarów
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
1. Wymiana towaru na nowy
2. Nieodpłatna naprawa towaru
3. Obniżenie ceny towaru o kwotę ...
4. Odstępuję od umowy i zwrot ceny towaru na konto ...
Wymagane

Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności

Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz

poniższymi postanowieniami Regulaminu.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub

w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać

informacje o tym fakcie listownie na adres MOOYE Sp. z o.o. Micigózd, ul.Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów lub poprzez e-mail na adres sklep@mooye.com.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową

zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych.

Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność

reklamacji.

4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca

uznał reklamację za uzasadnioną.

5. Szczegołowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego

Konsumentem z pozasądowych sposobow rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na

stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznikow konsumentow, organizacji

społecznych, do ktorych zadań statutowych należy ochrona konsumentow,

Wojewodzkich Inspektoratow Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami

internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentow:

5.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

5.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

5.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

6. Klient będący Konsumentem posiada w szczegolności (lecz nie wyłącznie) następujące

przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobow rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń:

6.1. Klient uprawniony jest do zwrocenia się do stałego polubownego sądu

konsumenckiego, o ktorym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z

wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądow konsumenckich

określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie

określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądow

polubownych przy wojewodzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017

r. poz. 1356).

6.2. Klient uprawniony jest do zwrocenia się do wojewodzkiego inspektora Inspekcji

Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji

Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o

pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na

temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewodzkiego

inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach

internetowych poszczegolnych Wojewodzkich Inspektoratow Inspekcji Handlowej.

6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej

ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źrodło

informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporow mogących powstać

pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl